7. 9. 2021

Přišel mi rozsudek, co teď?

Předně splnit uloženou povinnost, žejo, nebo přijde i exekutor. Ale co když vám ji podle vás soud uložit neměl? Co teď? To si krátce, stručně a co nejvíc zjednodušeně pro laika (protože tyto články směřuji hlavně pro úplné laiky) probereme v tomto článku o opravných prostředcích proti rozhodnutí soudu. Ale abychom z toho nedělali guláš, protože gulášová sezóna teprve přijde, když nejlepší je guláš ze zvěřiny, budou to opravné prostředky pouze v občanském právu, když se s někým soudíte o něco. Ač na první pohled můžou působit podobně, pokud je to trestní rozsudek nebo správní rozhodnutí, tam to chodí trochu jinak.

Nejjednodušší způsob, jak zjistit, co můžu udělat, je, si rozhodnutí přečíst až do konce. Protože každé musí na konci obsahovat poučení, k jaké instituci a v jaké lhůtě lze jaký opravný prostředek podat, a zda to vůbec jde. Ale písemné rozhodnutí vám přijde třeba až měsíc po jeho vyřčení soudcem, a tak si všechno můžete chtít rozmyslet dřív, než si to můžete přečíst. Proto se na to podíváme blíž.

Jen poznámka, abych to nemusela pořád opakovat:

  • hierarchie soudů - prvního stupně, odvolací, dovolací, jsme rozebírali tady
  • rozsudek je konečné rozhodnutí ve věci (sporu), usnesení se může týkat i jen úpravy průběhu řízení 
  • všechna podání můžete poslat poštou, elektronicky nebo donést osobně
  • první den lhůty pro podání opravných prostředků, i když se počítá "od doručení", je den následující (doručili vám rozhodnutí/nastala okolnost pro počátek lhůty 3., lhůta začíná běžet až 4.)
  • za opravný prostředek se platí soudní poplatek, pokud řízení není osvobozené od poplatků nebo vám nebyl pro nemajetnost odpuštěn
  • opravný prostředek nejde podat jen proti odůvodnění (máte za to, že věc patří pořád vám, protože kupující nezaplatil, soud taky určí, že patří vám, ale proto, že kupní smlouva je neplatná - souhlasíte s výsledkem, nesouhlasíte jen s důvodem, odvolat se nejde)
Odvolání

 • proti všem usnesením, pokud to nevylučuje občanský soudní řád (vylučuje některé vyjmenované v § 202), a proti všem rozsudkům soudu prvního stupně 
  • nelze, pokud vám soud plně vyhověl (rozhodnul zcela ve váš prospěch), schválil vámi uzavřenou dohodu, nebo ve sporu do 10.000,- Kč
 • lze podat do všech výroků (nesouhlasíte vůbec s ničím), nebo jen do některých (třeba vám vyhovuje rozhodnutí sporu, ale ne o nákladech řízení)
 • podává se krajskému soudu proti rozhodnutí okresního, vrchnímu proti rozhodnutí krajského, Nejvyššímu proti rozhodnutí vrchního 
  • prostřednictvím soudu prvního stupně, který odvolání a spis pošle dál
 • lhůta 15 dnů od doručení písemného vyhotovení
 • nepotřebujete povinně advokáta
 • důvody, pro které lze podat, jsou vyjmenované v občanském soudním řádu
  • ve zkratce - špatně obsazený soud; nebyly splněné jiné zákonné podmínky; soud nepřihlédl k tomu, co jste tvrdili, nebo navrhovali jako důkaz, i když měl; jiná vada, kvůli které je rozhodnutí špatně; soud neprovedl některé důkazy a kvůli tomu neúplně zjistil, co se stalo; soud sice provedl důkazy, ale špatně zhodnotil, co se stalo; objevily se nové skutečnosti nebo důkazy; soud věc špatně právně posoudil
 • do rozhodnutí o odvolání není napadené rozhodnutí pravomocné ani vykonatelné, zatím nemusíte plnit
  •  výjimka předběžné vykonatelnosti - nejde čekat na celé odvolací řízení, na plnění někdo závisí, typicky výživné nebo některé případy odměny za práci
 • čtyři možnosti rozhodnutí o odvolání
  • odmítnutí, pokud nedodržíte náležitosti; zamítnutí, pokud je napadené rozhodnutí správné a nemáte pravdu; zrušení napadeného rozhodnutí a vrátit věc k dalšímu řízení; změna napadeného rozhodnutí

Dovolání

 • proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu (tedy proti rozhodnutí o odvolání)
  • kromě rozhodnutí o vrácení věci, protože to znovu jede prvostupňové řízení
  • nepřípustné ve věci manželství, partnerství, výkonu rozhodnutí, sporu do 50.000,- Kč, pouze proti nákladům řízení a dalším dost specifickým dle § 238 občanského soudního řádu
 • z důvodu nesprávného právního posouzení věci odvolacím soudem
  • "poddůvod" - nesprávné právní posouzení spočívá v tom, že se odvolací soud odchýlil od rozhodovací praxe dovolacího soudu (rozhodl jinak); jde o otázku, kterou se dovolací soud ještě nezabýval; otázku, kterou dovolací soud rozhoduje nejednotně; otázku, která by se podle vás měla posoudit jinak
 • povinné zastoupení advokátem nebo notářem, pokud nemáte právní vzdělání
 • lhůta 2 měsíce od doručení písemného vyhotovení
 • podává se Nejvyššímu soudu
  • prostřednictvím soudu prvního stupně, který dovolání a spis pošle dál
 • napadáte pravomocné, vykonatelné rozhodnutí, i přes podané dovolání je závazné a máte povinnost plnit
  • lze navrhnout odklad vykonatelnosti - soud nemusí vyhovět
 • pokud to není nutné, nenařizuje se jednání, nemusíte se osobně účastnit
 • čtyři možnosti rozhodnutí o dovolání
  • odmítnutí, pokud nedodržíte náležitosti; zamítnutí, pokud je napadené rozhodnutí správné a nemáte pravdu; zrušení napadeného rozhodnutí a vrátit věc k dalšímu řízení (pokud z důvodů, za kterých nemůže zůstat platné ani rozhodnutí soudu prvního stupně, vrátí se věc až soudu prvního stupně); změna napadeného rozhodnutí

Žaloba na obnovu řízení

 • proti pravomocnému rozhodnutí ve věci
  • bylo rozhodnuto a řízení skončilo, objevil se důvod, aby se obnovilo, podáte tedy žalobu a chcete, aby se v tom původním řízení ještě pokračovalo
 • z důvodu že jste bez vašeho zavinění nemohli použít některé skutečnosti nebo důkazy před vydáním rozhodnutí; lze provést důkazy, které nebylo možné provést před vydáním rozhodnutí
 • lhůta 3 měsíce od doby, kdy jste se dozvěděli o důvodu obnovy řízení, nebo od doby, kdy jste mohli tyto důvody uplatnit
  • pokud jste se o důvodu dozvěděli ještě před právní mocí rozhodnutí, poběží ještě 3 měsíce od právní moci
  • po třech letech od právní moci napadeného rozhodnutí lze podat jen pokud soud probíhal na základě trestního nebo správního rozhodnutí, které bylo později zrušeno - typicky když jste se soudili o náhradu škody s pachatelem a zrušilo se rozhodnutí, podle kterého je pachatel
 • podává se soudu prvního stupně, který ji projedná
 • dvě možnosti rozhodnutí o žalobě
  • zamítnutí žaloby; povolení obnovy řízení - následně se pokračuje v řízení o původní věci

Žaloba pro zmatečnost

 • proti pravomocnému rozhodnutí
  • soud vydal rozhodnutí, existuje ale důvod, proč bylo řízení zmatečné (v podstatě nebyly hrubě dodržené procesní postupy) a vy podáte žalobu, kterou na to upozorníte a chcete, aby se rozhodovalo znovu správně
 • z důvodu, že věc neměl rozhodovat soud; účastník řízení neměl být účastník; účastník neměl zástupce nebo opatrovníka, i když měl mít; řízení proběhlo bez návrhu na zahájení, i když měl být návrh; soud byl špatně obsazený; soud rozhodl proti účastníkovi v důsledku trestného činu soudce nebo přísedícího (typicky úplatek); dříve už bylo zahájeno jiné řízení ve stejné věci nebo bylo rozhodnuto ve stejné věci; soud nesprávně postupoval a znemožnil vám se účastnit; jde o krkolomnou situaci s nemožností vykonat rozhodnutí podle §229/2c; proti rozhodnutí o odmítnutí odvolání či zastavení odvolacího řízení
  • nelze v případě žaloby z rušené držby; jen proti rozhodnutí o nákladech řízení; proti lhůtě k plnění; proti předběžné vykonatelnosti; pokud se můžete bránit i jinak; proti rozhodnutí o žalobě pro zmatečnost
 • lhůta 3 měsíce od doručení písemného rozhodnutí
  • nebo od odpadnutí překážky, která byla důvodem zmatečnosti, konkrétně jsou tyto případy  vyjmenované v občanském soudním řádu, 
  • horní hranice u většiny případů 3 roky od právní moci 
 • podává se soudu prvního stupně, který ji projedná
 • dvě možnosti rozhodnutí o žalobě
  • zamítnutí žaloby; zrušení napadeného rozhodnutí - následně soud, jehož zrušené rozhodnutí to je, rozhoduje znovu (pokud nejde o případ, kdy to soudy vůbec řešit neměly)

Zvláštní rozhodnutí

Takto jsou shrnuty opravné prostředky v občanském soudním řízení, ale máme tu i zvláštní druhy zrychlených řízení, u kterých je to trošku jinak.

 • Platební rozkaz/Elektronický platební rozkaz
  • rozhodnutí vydávané bez nařízení jednání ve sporu o zaplacení, pokud stačí předložené písemné důkazy, elektronický, pokud se jedná o částku do milionu korun a návrh se podal na formuláři, po podání návrhu na vydání platebního rozkazu oběma stranám rovnou přijde platební rozkaz a vše je velmi rychlé
  • Odpor
   • v podstatě odvolání proti tomuto platebnímu rozkazu
   • lhůta 15 dnů od doručení platebního rozkazu
   • podává se soudu, který platební rozkaz vydal
   • platební rozkaz se po podání zcela ruší
    • i když je více žalovaných a odpor podá jen jeden
    • následuje klasické jednání soudu prvního stupně o věci
  • Odvolání
   • pokud s platebním rozkazem souhlasíte a nesouhlasíte pouze s náklady řízení, podává se do výroku o náhradě nákladů řízení
 • Směnečný/šekový platební rozkaz
  • rozhodnutí vydávané bez nařízení jednání ve sporu o vyplacení směnky nebo šeku, pokud stačí předložené písemné důkazy
  • Námitky
   • v podstatě odvolání proti tomuto platebnímu rozkazu 
   • lhůta 15 dnů od doručení
   • podávají se soudu, který platební rozkaz vydal
   • dvě možnosti rozhodnutí o námitkách
    • námitky odmítne; námitky projedná
     • pokud projedná, rozhodne, zda platební rozkaz zůstane v platnosti nebo se zruší
  • Odvolání
   • pokud s platebním rozkazem souhlasíte a nesouhlasíte pouze s náklady řízení, podává se do výroku o náhradě nákladů řízení
No a že každé podání musí splňovat náležitosti, jako uvést co to je, kdo to podává, komu, proč (včetně zákonných důvodů tam, kde je zákon vyjmenovává) a v jaké věci, a u opravných prostředků proti jakému rozhodnutí, to je snad jasné.

Žádné komentáře:

Okomentovat